top of page

Hamnereglement for Jondal båthamn
( sist endra av årsmøte den 16. mars 2012 )

 

1.0 Hamnesjef.

For å ivareta orden i hamna skal ein av styret sine medlemer verka som hamnesjef, i nært samarbeid med resten av styret.

2.0 Båtplassfordeling.

Hamnesjefen, i samråd med styret, kan føreta omdisponering av båtplasser. Medlemer må

retta seg etter dette og nytta den tilviste plassen.

3.0 Eksklusiv rett til båtplass.

Kvar enkelt medlem som disponerer båtplass i Jondal Båthamn har kjøpt eksklusiv rett til ein båtplass med bestemt breidd slik som det er gjort greie for i kontrakt/målebrev. Medlem er ikkje eigar av bryggje, utriggarar, festeanordningar eller andre gjenstandar i hamna.

4.0 Hamnereglementet sin rekkevidde.

Medlemmer, leigetakarar og besøkjande er forplikta til å fylgja hamnereglementet.

5.0 Båtstørrelse.

 

5.1 Båtplassen sin størrelse i breiddemeter vert rekna frå senter/senter utriggar eller senter

utriggar/senter fortøyningsbom. Det bør vera min. 0,2 m klaring mellom båtskrog og utriggar/fortøyingsbom.

5.2 Det er ikkje tillete å fortøya båt som er for lang, brei eller tung i tildelt båtplass. 

Medlem kan ikkje føreta justering av plassen si breidd utan etter løyve frå hamnesjefen. 

Båtar som ikkje passar kan hamnesjefen avvisa eller tilvisa annan plass i hamna.

6.0 Fortøyningsreglar.

6.1 Båten skal vera forsvarleg fortøyd med strekkavlastarar og fendrar. Hamnesjef kan krevja fortøyning 

utbetra, og utføra dette for båteigar si rekning dersom båteigar ikkje rettar seg etter krav frå hamnesjef.

6.2 Gjenstandar som er festa til båten (anker, baugspyd, joller, daviter og liknande) må ikkje

stikka inn over bryggja.

6.3 Flytande tauverk må ikkje førekoma.

6.4 Uturvande støy frå hamna skal ikkje førekoma. Fall, skjøter og stag m.m. skal festast slik

at det vert minst mogeleg støy som fylgje av vind.

6.5 Privat gjenstandar og installasjonar på bryggjene skal godkjennast av hamnesjefen. Det er

ikkje tillete å montera bildekk, tepper, tau og liknande på bryggjer og utriggarar.

6.6 Lettbåtar/joller skal ikkje oppbevarast på bryggjene, og dei skal ikkje fortøyast på ein slik

måte at dei ligg i vegen for andre si manøvrering.

6.7 Det er ikkje tillete å oppbevara gjenstandar, slik som båtutstyr, avfall eller anna på

bryggjer, utriggarar og landområdet.

6.8 Metallbøyler eller liknande (sjaklar og kjettingar) som kan skada rustbeskyttelse på plassen

sine fortøyningsfester, er forbode å bruka.

7.0 Ordensreglar.

7.1 Medlemer har plikt til å halda god orden i hamna. Kasting av avfall, fiskeavfall, tøming av toalett og septiktank skal ikkje føregå i hamna. Sløying av fisk, greiing og reinsking av garn, opplag av teiner, garn og liknande skal ikkje føregå i båthamna.

7.2 Medlemer skal ikkje ureina med oljesøl og liknande, jf Forureiningsloven av 13. mars

1982 nr. 6.

7.3 Medlemer og andre er forplikta til å retta seg etter Jondal Båthamn sine krav til orden og

rydding i hamna og på landområdet.

7.4 Det skal vera ro i hamna etter kl. 23.00.

7.5 Jondal Båthamn kan fjerna båtar i fylgjande tilfeller:

7.5.1 Båtar som på grunn av manglande vedlikehald er skjemmande. Dette gjeld også for båtar og joller 

som søkk eller er fylt med vatn og ikkje får tilsyn.

7.5.2 Båtar som kan føra til ureining, havari eller trafikkvanskar i hamna.

7.6 Dersom medlem ikkje rettar seg etter pkt. 6.2, kan hamnesjefen etter å ha varsla medlemet, på eige initiativ syta for turvande tiltak. Kostnad i samband med dette er medlem ansvarleg for.

7.7 Dersom medlem oppdagar skade på eller manglar ved utstyret i hamneanlegget, skal

straks melda frå om dette til hamnesjefen.

7.8 Bilar skal parkerast på parkeringsplassen.

7.9 Det skal ikkje lagrast båtar, tilhengarar, båtutstyr eller anna på Jondal Båthamn sitt landområde.

7.10 Det er ikkje tillete med bading i hamnebassenget.

8.0 Straum.
 

Leidningar som vert nytta skal ha godkjent kapsling og dimensjon, og skal leggjast slik at den

ikkje kjem ned i sjøen.

8.1 Straum til bruk for reingjering, vedlikehald, batterilading og liknande for korte periodar

er kostnadsfritt. Straumkabel skal fjernast når han ikkje er i bruk.

8.2 Straum til oppvarming av båt, vatn m.m. skal avreknast etter forbruk. Målarstand skal

avlesast av medlem og rapporterast til hamnesjef ved tilkopling og ved fråkopling.

9.0 Ferdsel.

9.1 Ved inn- og utkøyring i hamna skal det utvisast varsemd. Maks fart i hamna er 3 knop.

9.2 Uvetting navigering eller annan farlig/hensynslaus ferdsel i havna, eller på havna sitt land-

område, kan føra til tap av båtplass og medlemskap.

10.0 Tilsyn.

Båteigar må syta for regelmessig tilsyn av sin båt. Ved uver og anna, har båteigar plikt til enten sjølv eller gjennom andre, å forsikra seg om at alt er i orden. Feil ved anlegget skal straks rapporterast til hamnesjefen.

11.0 Gjestehamn.

Gjester i småbåthamna er pliktige til å fylgja hamnereglement og hamnesjefen sine tilvisningar. Gjestehamn kan nyttast mot avgift som vist i gjeldande prisliste. Gjestehamna skal ikkje nyttast til fortøyning av båtar i perioden 15.09 - 15.04.

Gjestebryggja mellom land og fyrste utriggar kan ikkje nyttast til fortøyning av båtar.

12.0 Brot på hamnereglement.

Medlemmer som ikkje rettar seg etter dette reglementet, kan ekskluderast i samsvar med § 8 i vedtekter for Jondal Båthamn.

13.0 Endring av hamnereglement.

Årsmøtet i Jondal Båthamn kan til ei kvar tid endra hamnereglementet. Alle medlemmer skal

informerast om ein kvar endring i hamnereglementet.

14.0 Informasjon.

Alle medlemmer skal tildelast hamnereglementet, og har plikt til å gjera seg kjent med dette.

Hamnereglementet skal vera oppslått på Jondal Båthamn si oppslagstavle.

bottom of page